Name / Ime
    • Adamite / Adamit
Location / Lokalitet
    • Ojuela Mine, Mexico 🇲🇽

Formula: Zn2AsO4OH

Tvrdoća: 3.5

OPIS:

Adamit je hidroksidni mineral cinka i arsena. To je mineral koji se obično javlja u oksidovanoj zoni iznad nalazišta cinka. Čisti adamit je bezbojan, ali obično poseduje žutu boju zbog primesa jedinjenja gvožđa. Nijanse zelene takođe se javljaju i povezane su sa substitucijama bakra u mineralnoj strukturi.

Olivinit je bakarni arsenat koji je izostrukturni sa adamitom i postoji značajna supstitucija između cinka i bakra, što dovodi do nastanka međuprodukta nazvanog kuproadamit. Nedavno otkriven mineral cinkolivenit je takođe međuprodukt sa formulom CuZn(AsO4)(OH). Mangan, kobalt i nikl takođe se substituišu u strukturi.

Adamit se javlja kao sekundarni mineral u oksidovanoj zoni hidrotermalnih mineralnih nalazišta bogatih cinkom i arsenom. Pojavljuje se u asocijaciji sa smitsonitom, hemimorfitom, skoroditom, olivinitom, kalcitom, kvarcom i gvožđe-mangan oksidima.