Name / Ime
  • Shattuckite
Location / Lokalitet
  • Tantara Mine, Shinkolobwe, Kambove District, Haut-Katanga, DR Congo 🇨🇩

Formula: Cu5(SiO3)4(OH)2

Tvrdoća: 3.5

OPIS:

Šatukit je bakarni silikatni hidroksidni mineral. Kristalizuje u ortorombskom kristalnom sistemu i obično se javlja u granuliranoj masivnoj formi, kao i u vlaknastim igličastim kristalima. Blisko je povezan sa planšeitom u strukturi i izgledu.

Šatukit je relativno retak bakarni silikatni mineral. Otkriven je 1915. godine u bakarnim rudnicima Bisbee, Arizona, posebno u rudniku Shattuck (otuda i ime). To je sekundarni mineral koji se formira od promene drugih sekundarnih minerala. U Shattuck rudniku, formira pseudomorfoze posle malahita. Pseudomorf je zamena kristalne strukture atoma po atomu drugom kristalnom strukturom, ali sa malo izmenjenim spoljašnjim oblikom originalnog kristala. Ponekad se koristi kao dragi kamen.