Name / Ime
  • Apatite / Apatit
Location / Lokalitet
  • Grube Imilchil, Midelt, Morocco 🇲🇦

Formula: Ca5(PO4)3(F,Cl,OH)

Tvrdoća: 5

OPIS:

Apatit je grupa fosfatnih minerala, obično hidroksiapatita, fluorapatita i hlorapatita, sa visokim koncentracijama OH−, F− i Cl− jona.

Mineral je nazvan apatit po nemačkom geologu Abrahamu Gottlobu Werneru 1786. godine, iako je specifični mineral koji je opisao ponovo klasifikovan kao fluorapatit 1860. godine od strane nemačkog mineraloga Karla Friedricha Augusta Rammelsberga. Apatit se često pogrešno smatra za druge minerale. Ova tendencija se odražava u imenu minerala, koje potiče od grčke reči ἀπατάω (apatáō), što znači prevariti.

Apatit je vrlo čest kao mineral u magmatskim i metamorfnim stenama, gde je najčešći fosfatni mineral. Međutim, pojavljuje se obično u obliku sitnih zrna koja su često vidljiva samo u tankim presecima. Krupno kristalni apatit je obično ograničen na pegmatite, gnajs dobijen iz sedimenta bogatog karbonatnim mineralima, skarnove ili mermerne stene. Apatit se takođe nalazi u klasičnoj sedimentnoj steni kao zrna koja su erodirana iz izvornog kamenja.