Name / Ime
  • Smoky Quartz on Microcline / Čađavac na mikroklinu
Location / Lokalitet
  • Crystal Peak, Lake George, Park County, Colorado, USA 🇺🇸

Čađavac – Formula: SiO2

Čađavac – Tvrdoća: 7

Mikroklin – Formula: KAlSi3O8

Mikroklin – Tvrdoća: 6-6.5

OPISI:

Čađavac (Dimni kvarc) je smeđe-siva, prozirna vrsta kvarca koja varira u prozirnosti od gotovo potpune transparentnosti do gotovo neprozirnih smeđe-sivih ili crnih kristala. Boja dimnog kvarca se proizvodi kada prirodno zračenje, koje emituje okolna stena, aktivira centre boje oko aluminijumskih nečistoća u kristalnom kvarcu.

Morion je veoma tamna smeđa do crna neprozirna varijanta. Morion je sinonim za dimni kvarc na nemačkom, danskom, španskom i poljskom jeziku. Naziv potiče od pogrešnog čitanja riječi “mormorion” u Plinijevom “Starijem”.


Mikroklin je važan mineral tektosilikata koji nastaje u magmatskim stenama. To je kalijumski bogat mineral alkalnog feldspata. Mikroklin obično sadrži male količine natrijuma. Često se javlja u granitu i pegmatitima.

Mikroklin se formira tokom sporog hlađenja ortoklasa; stabilniji je na nižim temperaturama od ortoklasa. Mikroklin može biti bezbojan, beo, svetlo-žut, ciglasto-crven ili zelen; opšte je karakterističan po ukrštenom blizancu koji se formira kao rezultat transformacije monocliničnog ortoclasa u triklinični mikroklin.

Hemijski naziv jedinjenja je kalijum-aluminijum silikat, a poznata je pod referentnim brojem E555.

Mikroklin može biti hemijski isti kao monoclinični ortoclas, ali zbog toga što pripada tricliničnom kristalnom sistemu, prizmatični ugao je neznatno manji od pravog ugla; stoga naziv “mikroklin” dolazi iz grčkog “mali nagib”.