Name / Ime
  • Epidote / Epidot
Location / Lokalitet
  • Imilchil, Morocco 🇲🇦