Name / Ime
  • Pyromorphite / Piromorfit
Location / Lokalitet
  • Santa Eufemia, Cordoba, Andalusia, Spain 🇪🇸