Name / Ime
  • Scolecite / Skolecit
Location / Lokalitet
  • Nasik, Pune, Maharashtra, India 🇮🇳

Formula: CaAl2Si3O10·3H2O

Tvrdoća: 5-5.5

OPIS:

Skolecit je tektosilikatni mineral koji pripada grupi zeolita; to je hidrirani kalcijum silikat. Samo manje količine natrijuma i tragovi kalijuma zamenjuju kalcijum. Nema prisustva barijuma, stroncijuma, gvožđa i magnezijuma.

Skolecit je izostrukturan (ima istu strukturu) sa natrijum-kalcijum zeolitom mezolitom i natrijum zeolitom natrolitom, ali ne formira neprekidnu hemijsku seriju ni sa jednim od njih

Opisan je 1813. godine, a ime je dobio po grčkoj reči σκώληξ (sko-lecks) = “crv zbog svoje reakcije na plamen plinske lampe.

Skolecit je monoklinski mineral, ali kristali su pseudotetragonalni. Skolecit, kao i natrolit i mezolit, obično se javlja kao igličaste i vlaknaste nakupine. Ima gotovo iste uglove između kristalnih površina kao i natrolit, ali natrolit je ortorombski, a skolecit je monokliničan.