Name / Ime
  • Apophyllite / Apofilit
Location / Lokalitet
  • Maharashtra, India 🇮🇳