Name / Ime
  • Quartz (Doubly terminated) / Duplo terminisani kvarc
Location / Lokalitet
  • Kragujevac, Serbia 🇷🇸