Name / Ime
  • Conichalcite, calcite / Konikalcit, kalcit
Location / Lokalitet
  • Ojuela Mine, Mapimi, Durango, Mexico 🇲🇽