Name / Ime
  • Double terminated quartz / Duplo terminisani kvarc
Location / Lokalitet
  • Rudnik Mountain, Serbia 🇷🇸