Name / Ime
  • Mimetite / Mimetit
Location / Lokalitet
  • Ojuela Mine, Mapimi, Durango, Mexico 🇲🇽